Firemné škôlky na Slovensku: Výhody a efekty zriadenia pre veľkých zamestnávateľov

Firemná škôlka: Investícia do budúcnosti firmy

Na začiatok 21. storočia sa stále častejšie spája úspech podnikov s kvalitou života ich zamestnancov. V súvislosti s týmto sa firemné škôlky stávajú dôležitou súčasťou personálnej politiky veľkých zamestnávateľov na Slovensku. V tomto článku sa pozrieme na výhody a efekty zriadenia firemnej škôlky a význam spolupráce so skúseným prevádzkovateľom.

Popis súčasného stavu:
Aktuálny stav starostlivosti o deti na Slovensku zabezpečovaný zo strany štátu a rovnako aj prostredníctvom súkromných poskytovateľov je často z kapacitných dôvodov nedostatočný, čo má negatívny vplyv na zamestnávateľov aj zamestnancov. Mnohé rodiny čelia problémom s umiestnením detí do škôlky, čo zvyšuje stres u zamestnancov a zhoršuje ich work-life balance. Tento problém má dôsledky aj pre zamestnávateľov, keďže sú nútení riešiť zvýšenú fluktuáciu a absenciu zamestnancov.

Firemné škôlky ako riešenie:
Zriadenie firemnej škôlky je jedným z riešení tohto problému. Poskytuje zamestnancom možnosť umiestniť svoje deti do škôlky priamo v spoločnosti resp. v jej blízkosti, čo im umožňuje lepšie zosúladiť prácu a rodinný život. Tento prístup prináša viaceré výhody pre zamestnávateľov a zamestnancov.

Výhody pre zamestnávateľov:
Firemná škôlka prináša zamestnávateľom viaceré výhody. Medzi hlavné patria:

 1. Zvýšenie motivácie a lojality zamestnancov: Prístupnosť škôlky zvyšuje spokojnosť zamestnancov, čo vedie k väčšej lojalite a motivácii.
 2. Nižšia fluktuácia a absencia zamestnancov v práci: Zabezpečenie starostlivosti o dieťa zamestnanca počas jeho pracovnej doby zvyšuje zamestnancovi rodinný komfort a znižuje rozsah starostí súvisiacich s potrebou zabezpečenia starostlivosti o dieťa. a tým znižuje pravdepodobnosť ich odchodu z firmy a častej absencie na pracovisku.
 3. Jednoduchší nábor nových zamestnancov: Firemná škôlka je atraktívnym benefitom pre potenciálnych zamestnancov.
 4. Vytváranie komunity rodičov a detí je vhodným prostriedkom a prostredím na organizáciu ďalších firemných aktivít, zabezpečenia spokojnosti zamestnancov a vytváranie zdravých vzťahov na pracovisku.

Partnerstvo s prevádzkovateľom škôlky:
Pre úspech projektu firemnej škôlky je kľúčová spolupráca so skúseným prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ zabezpečuje:

 1. Dodržiavanie náročných legislatívnych požiadaviek.
 2. Zabezpečenie materiálneho a personálneho vybavenia škôlky
 3. Výber a vzdelávanie kvalifikovaného personálu.
 4. Vytváranie vzdelávacích programov a aktivít pre deti.
 5. Organizáciu činnosti škôlky v súlade s požiadavkami  zákona a firemných hodnôt

Príklady úspešných partnerstiev:
Na Slovensku existujú príklady úspešných partnerstiev medzi veľkými zamestnávateľmi a prevádzkovateľmi škôlok, napr. Henkel škôlka/www.henkel.sk, prevádzkovaná spoločnosťou Makro, spol. s r.o.,  zriaďovateľom siete škôlok – dúhová škôlka. Takéto partnerstvo prináša pozitívne efekty pre zamestnávateľov, zamestnancov aj deti.

Legislatívne a finančné aspekty:
Zriadenie firemnej škôlky zahŕňa legislatívne požiadavky, ako napríklad dodržiavanie zákona o výchove a vzdelávaní, a tiež finančné náklady spojené s vybavením a prevádzkou škôlky.
Kľúčové kroky pri zriadení škôlky:

 1. Definovanie cieľov a potrieb zamestnancov.
 2. Nadviazanie partnerstva so skúseným prevádzkovateľom škôlky.
 3. Vytvorenie projektového plánu a rozpočtu.
 4. Zabezpečenie legislatívnych požiadaviek.
 5. Výber a adaptácia priestorov.
 6. Výber a školenie personálu.
 7. Hodnotenie úspechu projektu a jeho vplyvu na zamestnávateľov a zamestnancov.

Rôzne modely spolupráce /partnerstva/:

 1. Kompletné outsourcingové riešenie: Prevádzkovateľ prevezme úplnú zodpovednosť za zriadenie a prevádzku škôlky, zamestnávateľ poskytne financie a zázemie.
 2. Licenčný model: Prevádzkovateľ poskytne zamestnávateľovi licenciu na použitie svojho mena a odborných znalostí, zamestnávateľ zabezpečí prevádzku škôlky.
 3. Zmluvná spolupráca: Zamestnávateľ zabezpečuje priestory a vybavenie, prevádzkovateľ poskytuje výchovno-vzdelávacie a starostlivostné služby na základe zmluvy o poskytovaní služieb.
 4. Hybridný model: Zamestnávateľ a prevádzkovateľ si rozdelia zodpovednosti za rôzne aspekty prevádzky škôlky podľa ich odborných znalostí a potrieb.

Vzájomný vzťah medzi zamestnávateľom a prevádzkovateľom firemnej škôlky by mal byť dôkladne zvážený a dlhodobý, pretože úspech závisí od spolupráce a vzájomnej dôvery. Takúto spoluprácu je skôr potrebné považovať za partnerstvo, ktoré je založené na spoločných cieľoch a záujmoch, než za tradičný odberateľsko-dodávateľský vzťah. Udržiavanie otvorenej komunikácie a pravidelné hodnotenie vzájomných potrieb a očakávaní je kľúčové pre dosiahnutie dlhodobej spokojnosti a úspechu v takomto partnerstve.

Ak sa zamestnávateľ rozhodne prevádzkovať svoju firemnú škôlku sám a bez predchádzajúcich skúseností, čelí obrovskej výzve vzhľadom na personálne, technické a legislatívne procesy, ktoré sú s tým spojené. Zriadenie a prevádzkovanie škôlky je veľmi komplikované, čo môže viesť k chybám a komplikáciám počas celej realizácie projektu. Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť všetkým aspektom, ako sú výber a školenie personálu, zabezpečenie potrebného vybavenia a získanie relevantných povolení. Bez adekvátnej prípravy a skúseností môže byť tento proces náročný a časovo veľmi nákladný s neistými výsledkami.(podrobne informacie tu)

Čo hovorí aktuálna legislatíva?
Aktuálna novela zákona o dani z príjmov zavádza úpravy týkajúce sa nákladov na prevádzku materskej školy zamestnávateľom a daňového oslobodenia pre zamestnancov využívajúcich takéto zariadenia. Predškolské zariadenie je chápané ako akékoľvek zariadenie poskytujúce starostlivosť o deti predškolského veku. Zákon nevyžaduje, aby škôlka bola vlastnená zamestnávateľom.
Novela zákona komplikuje prístup zamestnancov k daňovým benefitom, pretože zamestnávateľ musí prevádzkovať vlastnú materskú školu zriadenú podľa školského zákona. Zriadenie takéhoto zariadenia si vyžaduje splnenie prísnych zákonných požiadaviek.
Doterajšia právna úprava umožňovala zamestnávateľom prevádzkovať vlastné zariadenia na opateru detí, pričom mohli uplatniť náklady na zriadenie škôlky ako daňové výdavky len za určitých zákonom stanovených podmienok. Novela síce neobmedzuje možnosť prevádzkovať firemnú škôlku v zjednodušenej forme (za určitých podmienok), ale pre možnosť uplatniť si daňové výhody podľa novely zákona núti  zamestnávateľa zriadiť materskú školu podľa školského zákona.

Či je zákonná zmena podporou vytvárania firemných škôlok, závisí od výkladu finančnej správy a súdov. Proces zriadenia materskej školy podľa školského zákona je náročný, najmä v oblastiach personálneho obsadenia, hygienických požiadaviek a vzdelávacieho procesu. Jednoduchšou cestou by bolo, keby zamestnávateľ nemusel byť priamo zriaďovateľom materskej školy, ale len jej prevádzkovateľ, zabezpečujúci služby prostredníctvom tretej osoby. Táto interpretácia by umožnila väčšiu flexibilitu a podporu vytvárania firemných škôlok.

Zriadenie firemnej škôlky prináša veľké výhody pre veľkých zamestnávateľov na Slovensku. Posilňuje motiváciu a lojalitu zamestnancov, znižuje fluktuáciu a absenciu a zlepšuje kvalitu života zamestnancov a ich detí. Spolupráca so skúseným prevádzkovateľom je kľúčová pre úspech projektu a zabezpečuje, že škôlka bude poskytovať kvalitnú starostlivosť o deti.
Investícia do firemnej škôlky je pre veľkých zamestnávateľov nielen sociálne zodpovedným činom, ale aj stratégiou, ktorá im pomáha získať konkurenčnú výhodu na trhu práce a zvýšiť efektivitu a stabilitu svojho podnikania. Vyžaduje však podrobné oboznámenie sa s aktualnou meniacou sa legislatívou v tejto oblasti. V dnešnej dobe, keď je kvalita života zamestnancov stále dôležitejším faktorom úspechu podnikov, je firemná škôlka jednou z ciest, ako sa stať zamestnávateľom prvej voľby a dosiahnuť dlhodobý rast a prosperitu.